Your preferred language:
Your preferred currency:
Regulamin i płatności


I. Definicje 

1. Podstawowe pojęcia 

1) Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwany dalej także Klientem. 

2) Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową 

3) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

4) Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video), 

5) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży 

6) Sklep – strona , na której prowadzona jest sprzedaż 

2. Produkty są sprzedawane przez Sylwię Clayton prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Sylwia Clayton Szkolenia, z siedzibą pod adresem: ul. Sienkiewicza 7, 43-100 Tychy, posługującą się numerem NIP 6381652888, REGON 241312833; wpisana do CEIDG, e-mail: hello@twofoldefl.com, zwaną dalej Sprzedawcą. 

3. Na stronie możesz kupić pomoce dydaktyczne w formie PDF oraz inne produkty elektroniczne, zwane dalej produktami. 

4. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu. 

5. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika. 

6. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. 

II. Zasady zakupu produktu oraz płatności

1. Płatności za produkt można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego oraz przelewu elektronicznego. 

2. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia, chyba że strony umówiły się inaczej. 

3. W tym celu należy: 

1) wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie, 

2) następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami, 

3) uzupełnić formularz zamówienia, 

4) potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności. 

4. W Sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590. 

5. Dostępne rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. 

6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 

7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. 

III. Termin realizacji umowy 

1. W przypadku gdy przy opisie produktu przewidziano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty. 

2. Po zakupie, zostanie wysłana wiadomość e-mail do Użytkownika z linkiem, pod którym można ściągnąć zakupiony produkt. 

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie otrzyma wiadomości z produktem w ciągu 24 godzin, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową: hello@twofoldefl.com 

IV. Odstąpienie od umowy 

1. Postanowienia dot. odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w tym rozdziale odnoszą się wyłącznie do Konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje? 

2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 

1) Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 

2) Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy. 

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak? 

3. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. 

4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w pkt 2 Regulaminu. 

V. Zasady wnoszenia reklamacji 

1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty. 

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów. 

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 2. 

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 

5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika. 

VI. Warunki techniczne 

1. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. 

2. Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu. 

3. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki. 

4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

VII. Postanowienia końcowe 

1. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 

2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do: 

  • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. 
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą. 
  • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy 
  • lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy. 

4. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

5. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Inni lektorzy kupili również
Role Plays 3 Ways
Role Plays 3 Ways
99,00 zł
szt.
Magazine #3 Back to School
Magazine #3 Back to School
19,00 zł
szt.
Convo Pack: Teens - part 2
Convo Pack: Teens - part 2
99,00 zł
szt.
Convo Grammar: Future
Convo Grammar: Future
79,00 zł
szt.
Basic Grammar Activities - HAVE GOT
Basic Grammar Activities - HAVE GOT
39,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl